រឿង ហ្វូតូកូពី | Photocopy

រឿង ហ្វូតូកូពី | Photocopy

ម៉ូនីកាជានិស្សិតស្រីដែលចូលចិត្តធ្វើបាបមនុស្ស​ដែលទន់ខ្សោយជាងនាងនៅក្នុងសាលា។ បន្ទាប់ពីនាងបានបាត់ខ្លួនទៅជាងមួយឆ្នាំ មនុស្សដែលនាងបានធ្វើបាបកន្លងមក​នោះមនុស្សដែលនាងបានធ្វើបាបកន្លង មក​នោះចាប់ផ្តើមស្លាប់ម្តងម្នាក់ៗយ៉ាងអាថ៌កំបាំង។

Release Date: 5 តុលា 2023Duration: 85m

Genre: Horror

Screenshots

382459972_828150188943250_6443454452634783068_n.jpeg
383398391_829278595497076_800221178805179073_n.jpeg
381635435_828150275609908_1371380253008308004_n.jpeg
382325933_829278425497093_1291039308912991117_n.jpeg
381458451_828150298943239_1235239945588124061_n.jpeg

Teaser

Trailer

Video Popup